Research Scholars

  • Year 2015
NameEmail IdProgramSupervisor
ANKIT MISHRA msc1503151005@iiti.ac.inMSPh.D.Prof. Sarika Jalan
  • Year 2017
Name Email Id Program Supervisor
SUMIT KUMAR KUNDU
PRASHANT KUMAR MISHRA
SUMAN DEB
RAVINDRA SINGH
phd1701151005@iiti.ac.in
phd1701151007@iiti.ac.in
phd1701151013@iiti.ac.in
phd1701251006@iiti.ac.in
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Dr. Ankhi Roy
Dr. Somaditya Sen
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Ankhi Roy
  • Year 2018
Name Email Id Program Supervisor
EKTA YADAV
MANUSHREE TANWAR
MINAL RAJESH GUPTA
TANU RAGHAV
mscphd1807151002@iiti.ac.in
mscphd1807151001@iiti.ac.in
phd1801251001@iiti.ac.in
phd1801251002@iiti.ac.in
MSPh.D.
MSPh.D.
Ph.D.
Ph.D.
Prof. Krushna Mavani
Dr. Rajesh Kumar
Dr. Pankaj R. Sagdeo
Prof. Sarika Jalan
  • Year 2019
Name Email Id Program Supervisor
Tanushree Ghosh
Dhruv Ringe
Yoshini Bailung
Bikash Ranjan Sahoo
Subhasanket Dutta
Koyal Suman Samantaray
Omkar Vishnu Rambadey
Girija Sankar Pradhan
Komal Pathy
Arpan Ghosh
Chanchal Rani
Neelkamal Mallick
Dushmanta Sahu
Suchita Kandpal
Ronald Scaria
Vikas Munya 
Swapnesh Santosh Khade
Kailash Kumar
Kulbhushan Mishra
Sumedha Rajpoot
phd1901151001@iiti.ac.in
phd1901151004@iiti.ac.in
phd1901151007@iiti.ac.in
phd1901151008@iiti.ac.in
phd1901151010@iiti.ac.in
phd1901151012@iiti.ac.in
phd1901151013@iiti.ac.in
phd1901151014@iiti.ac.in
phd1901151015@iiti.ac.in
phd1901151016@iiti.ac.in
phd1901151017@iiti.ac.in
phd1901151020@iiti.ac.in
phd1901151021@iiti.ac.in
phd1901151022@iiti.ac.in
phd1901251003@iiti.ac.in
phd1901251004@iiti.ac.in
phd1901251006@iiti.ac.in
phd1901251008@iiti.ac.in
phd1901251009@iiti.ac.in
phd1901251011@iiti.ac.in
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Dr. Rajesh Kumar
Prof. Subhendu Rakshit
Dr. Ankhi Roy
Dr. Preeti A. Bhobe
Prof. Sarika Jalan
Dr. Somaditya Sen
Dr. Pankaj R. Sagdeo
Dr. Raghunath Sahoo
Prof. Krushna Mavani
Dr. Sudeshna Chattopadhyay
Dr. Rajesh Kumar
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Rajesh Kumar
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Sudeshna Chattopadhyay
Dr. Ankhi Roy
Dr. Pankaj R. Sagdeo
Dr. Preeti A. Bhobe
Dr. Sudeshna Chattopadhyay
  • Year 2020
Name Email Id Program Supervisor
Anlin Kurian
Debadatta Behera
Jena Akash Kumar Satrughna
RAVINDER KUMAR
Suraj Prasad
VIKASH KUMAR
AARTI LAKHARA
Himani Joshi
KSHITISH KUMAR PRADHAN
MANEESHA P
RAJNI BARANWAL
Ritu
SURESH CHANDRA BARAL
phd2001151001@iiti.ac.in
phd2001151004@iiti.ac.in
phd2001151006@iiti.ac.in
phd2001151010@iiti.ac.in
phd2001151015@iiti.ac.in
phd2001151017@iiti.ac.in
phd2001251001@iiti.ac.in
phd2001251004@iiti.ac.in
phd2001251006@iiti.ac.in
phd2001251007@iiti.ac.in
phd2001251010@iiti.ac.in
phd2001251011@iiti.ac.in
phd2001251014@iiti.ac.in
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Dr. Preeti A. Bhobe
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Sudeshna Chattopadhyay
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Preeti A. Bhobe
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Somaditya Sen
Prof. Sarika Jalan
Dr. Pankaj R. Sagdeo
Dr. Somaditya Sen
  • Year 2021
Name Email Id Program Supervisor
Anugrah Mathew Prasad
DIKESHWAR HALBA
JERRY JONES DAVID
KAHKASHA PARVEEN
KAMALJEET SINGH
LOKESH YADAV
LOVE BANSAL
MANISH KUMAR
SIRSENDU GHOSH
ASHOK SINGH
ASTHA TIWARI
AVIK CHAKRABORTY
AYUSHI SUMAN
BHAGYARATHI SAHOO
BHIM SEN
EKTA CHOUDHARY
KETAN SHIVAJI NAVALE
MRITYUNJAY NATH
PRATHAMESH ULHAS JOSHI
PRATIK KUMAR DAS
RASHI GUPTA
SOUPARNA DHAR
SUSHMITA SAHA
phd2101151001@iiti.ac.in
phd2101151002@iiti.ac.in
phd2101151003@iiti.ac.in
phd2101151004@iiti.ac.in
phd2101151005@iiti.ac.in
phd2101151006@iiti.ac.in
phd2101151007@iiti.ac.in
phd2101151008@iiti.ac.in
phd210115012@iiti.ac.in
phd2101151013@iiti.ac.in
phd2101151014@iiti.ac.in
phd2101151015@iiti.ac.in
phd2101151016@iiti.ac.in
phd2101151018@iiti.ac.in
phd2101151019@iiti.ac.in
phd2101151021@iiti.ac.in
phd2101151022@iiti.ac.in
phd2101151023@iiti.ac.in
phd2101151024@iiti.ac.in
phd2101151025@iiti.ac.in
phd2101151026@iiti.ac.in
phd2101151027@iiti.ac.in
phd2101251005@iiti.ac.in
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Dr. Dipankar Das
Dr. Srimanta Pakhira
Prof. Sarika Jalan
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Rajesh Kumar
Prof. Krushna Mavani
Dr. Sudeshna Chattopadhyay
Dr. Srimanta Pakhira
Dr. Preeti A. Bhobe
Dr. Manavendra Mahato
Prof. Sarika Jalan
Dr. Raghunath Sahoo
Dr. Debajyoti Sarkar
Dr. Srimanta Pakhira
Prof. Krushna Mavani
Dr. Debajyoti Sarkar
Dr. Preeti A. Bhobe
 
Dr. Ankhi Roy
Prof. Subhendu Rakshit
Dr. Alestin Mawrie